بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

ادبيات و علوم انساني

راهکارهاي ارتقا رويت پذيري آثار و فعاليتهاي علمي پژوهشي اعضاي هيات علمي و محققان

زهره زاهدي

عضو هيات علمي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

پژوهشکده خلیج فارس

ماهيان توهم زاي خليج فارس

دکتر امير وزيري زاده

عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس

پژوهشکده خليج فارس

سيستم هاي نوين پرورش ميگو

دکتر سميرا مبارکي

محقق پژوهشکده ميگوي کشور

پژوهشکده خليج فارس

دوره آموزش آزاد غواصي

دکتر علي آقارخ

عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس

سالن آمفي تئاتر دانشکده

زمينه هاي کارآفريني در کشاورزي

حميد برزگر توانا

کارشناس احداث و مسئول فني گلخانه

پژوهشکده خليج فارس

پرورش آبزيان به روش بايوفلاک

دکتر اکبر عباس زاده

محقق پژوهشکده خليج فارس

سالن آمفی تئاتر دانشکده

چالش هاي سم و کود در کشاورزي

مهندس سروش حيدري

کارشناس گياهپزشکي و مشاور تغذيه

پژوهشکده خلیج فارس

ارزيابي و اعتبار سنجي در نظام دانشگاهي

دکتر امير فرخ نژاد

عضو هيئت علمي دانشگاه خليج فارس

پژوهشکده خليج فارس

Real time PCR

زمان برگزاري کارگاه فوق در دو روز :
1401/9/19 ساعت 12-8
1401/9/20 ساعت 12-8 مي باشد.