رشته‌های فعال

عنوان رشته مقطع دانشکده و گروه آموزشی
آمار کارشناسی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
آمار دکتری تخصصی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
آمار - ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
آمار اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
ادبیات عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
اقتصاد نظری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تاریخ کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تاریخ - مطالعات ایران بعد از اسلام دکتری تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تاریخ - مطالعات خلیج فارس کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
حسابداری کارشناسی دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
روان شناسی دکتری تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
روان شناسی تربیتی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
روان شناسی عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
روانشناسی کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی دکتری تخصصی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
ریاضی کاربردی - علوم داده کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
ریاضی محض - آنالیز دکتری تخصصی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
ریاضی محض - جبر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
ریاضیات و کاربردها کارشناسی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات عرب دکتری تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات عربی کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
زیست فناوری دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
ژئو فیزیک - زلزله شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئوفیزیک
ژنتیک و به نژادی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
شیمی - آلی دکتری تخصصی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شیمی - آلی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شیمی - تجزیه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شیمی - فیزیک دکتری تخصصی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شیمی - فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شیمی - معدنی دکتری تخصصی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شیمی - معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شیمی دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شیمی محض کارشناسی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
علوم اقتصادی کارشناسی دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
علوم دامی کارشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم دامی
علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی شیلات کارشناسی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
فیزیک کارشناسی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
فیزیک - اپتیک و لیزر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
فیزیک - فیزیک ماده چگال کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
فیزیک هسته ای کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
گیاه پزشکی کارشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه گیاه پزشکی
محیط زیست دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
مدیریت بازرگانی کارشناسی دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی - استراتژِیک کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی - بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی - کارآفرینی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی کارشناسی دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات دکتری تخصصی دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی - تولید و عملیات دکتری تخصصی دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
مشاوره خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
مهندسی برق کارشناسی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه گیاه پزشکی
مهندسی دریا - کشتی سازی کارشناسی دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
مهندسی شهرسازی کارشناسی دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
مهندسی شیمی کارشناسی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
مهندسی شیمی دکتری تخصصی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
مهندسی شیمی - طراحی فرایند کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
مهندسی شیمی- ترموسینتیک و کاتالیست کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
مهندسی صنایع کارشناسی دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی صنایع (جم )
مهندسی عمران کارشناسی دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
مهندسی عمران - سواحل،بنادر و سازه های دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
مهندسی کامپیوتر کارشناسی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - جم کارشناسی دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
مهندسی معماری کارشناسی دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
مهندسی معماری کشتی - هیدرومکانیک کشتی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
مهندسی معماری کشتی- سازه کشتی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
مهندسی مکانیک کارشناسی دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک دکتری تخصصی دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
مهندسی نفت کارشناسی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
نانوفیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک