واحد تشکیلات

شرح وظایف گروه تشکیلات و تحول اداری و بهره وری

 

-        شناسایی کامل شرح وظایف کلیه واحدهایتابعه دانشگاه

-        مستند سازی و اطلاع رسانی شرح وظایف کلیه واحدها

-        تهیه و مستند سازی شناسنامه کلیه مشاغل مرتبط با پست های سازمانی دانشگاه

-        انجام کلیه امور و اقدامات مربوط به تشکیلات تفصیلی دانشگاه

-         شناسایی کامل فرآیندها و روش های مورد عمل در دانشگاه

-        بازنگری و اصلاح فرآیندها با رویکرد کاهش مراحل، زمان و هزینه

-        تهیه و مستند سازی شناسنامه فرآیندهای نهایی

-        پیگیری و انجام اقدامات لازم به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای اولویت دار غیر مکانیزه

-        پیگیری تشکیل و راه اندازی کمیته آموزش و توانمند سازی

-        نیاز سنجی آموزش مدیران و کارکنان

-        تهیه و مستند سازی شناسنامه و تقویم آموزشی روز آمد برای کارکنان و مدیران

-        برنامه ریزی و پیگیری اجرای برنامه های آموزشی مدیران وکارکنان

-        ارزیابی و تحلیل برنامه های آموزشی به منظور تعیین میزان اثر بخشی و اصلاح دوره ها

-        پیگیری تشکیل و راه اندازی کمیته پیشنهادات دانشگاه

-        پیگیری و انجام اقدامات لازم به منظور اجرای نظام پیشنهادات در دانشگاه

-        شناسایی معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

-        تهیه و مستند سازی شناسنامه شاخص های ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

-        ارزیابی دوره ای و نظامند عملکرد واحد های تابعه دانشگاه

-        انجام اقدامات و ثبت اطلاعات در سامانه های ارزیابی عملکرد حوزه آموزش عالی

-        پیگیری تشکیل  و راه اندازی کمیته تحول اداری و بهره وری

-        پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن مصوبات کمیته تحول اداری و بهره وری

-        ایجاد بانک های اطلاعاتی روز آمد مورد نیاز (منابع انسانی، تشکیلات سازمانی،فرآیندها و شاخص ها )

-        انجام اقدامات مرتبط با سند راهبردی دانشگاه

-        انجام اقدامات مرتبط با نقشه راه اصلاح نظام اداری

انجام اقدامات و تهیه گزارشات مورد نیاز مراجع درون و برون دستگاهی

 

                                                                                                                                        

کارشناس واحد تشکیلات و تحول اداری

تلفن تماس

مرجان بهرامی

31222016

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.