صفحه اصلی > دبیرخانه هیات اجرایی جذب > واحد آمار و اطلاعات 
واحد آمار و اطلاعات

شرح وظایف واحد آمار و اطلاعات

-          شناسایی صحیح و جامع داده های آماری کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

-          مستند سازی شناسنامه جامع داده های آماری کلیه واحدها

-          شناسایی صحیح و جامع معیارها و شاخص های آماری کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

-          روزآمد سازی معیارها و شاخص های آماری کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

-          مستند سازی شناسنامه جامع شاخص های آماری کلیه واحدها

-          طراحی جداول و فرمهای جمع آوری و پردازش داده های آماری کلیه واحدها

-          ارسال بهنگام جداول و فرمهای جمع آوری نظامند داده های آماری کلیه واحدها

-          راهنمایی و تعامل با کلیه واحدها تابعه دانشگاه به منظور تکمیل صحیح، دقیق و کامل فرمهای جمع آوری داده های آماری

-          پیگیری منظم و مستمر جهت جمع آوری داده های آماری کلیه واحدها

-          پیگیری مستمرو همکاری جهت راه اندازی سامانه های کلیه واحدها

-          استخراج نظامند و روز آمد داده های آماری از سامانه های فعال دانشگاه

-          پردازش داده های آماری شامل طبقه بندی، مرتب کردن،تلفیق، محاسبات،تلخیص ، نگهداری و کنترل داده ها

-          ثبت و نگهداری روند تغییرات شاخص های آماری کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

-          ایجاد با نک های جامع اطلاعاتی مبتنی بر داده های آماری روزآمد کلیه واحدها تابعه دانشگاه

-          تهیه، تدوین و ارائه گزارشات آماری نظامند و دوره ای از عملکرد کلیه واحدها تابعه دانشگاه

-          تهیه ،تدوین و  انتشار نشریه ، گاهنامه و سالنامه آماری دانشگاه

-          انجام اقدامات و ثبت داده های آماری در سامانه های آماری، اطلاعاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آموزش عالی

-          پیگیری مستمر جهت ثبت بهنگام آمار و اطلاعات دانشگاه در سامانه های آماری، اطلاعاتی و ارزیابی عملکرد حوزه آموزش عالی

-          پیگیری مستمر جهت ارائه بهنگام آمار و اطلاعات دانشگاه از سوی متولی سامانه های حوزه آموزش عالی به مراجع ذیربط

-          تهیه گزارشات مورد نیازسند راهبردی دانشگاه در حوزه آمار و اطلاعات

-          انجام اقدامات مرتبط با نقشه راه اصلاح نظام اداری در حوزه آمار و اطلاعات

-          تهیه گزارشات مورد نیاز مراجع درون و برون دستگاهی در حوزه آمار و اطلاعات

کارشناس واحد آمار و اطلاعات

تلفن تماس

سمانه حسینی

31222016

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.