صفحه اصلی > دبیرخانه هیات اجرایی جذب > واحد برنامه ریزی و بودجه 
واحد برنامه ریزی و بودجه

شرح وظایف واحد برنامه ریزی و بودجه

     - مطالعه و انجام کلیه اقدامات لازم به منظور تهیه وتدوین مجموعه شاخص های بهره وری مربوط به حو زه های مختلف دانشگاه

  - انجام کلیه اقدامات لازم به منظور ایجاد بانک اطلاعات آماری با جمع آوری مستمروصحیح اطلاعات و آمار حو زه های مختلف .

- تهیه و تنظیم گزارشات اطلاعات آماری و جداول مقایسه ای در زمانبندی مشخص از عملکرد حوزه های مختلف .

- مطالعه ،بررسی، تجزیه و تحلیل عملکرد حوزه های مختلف به منظور ارزیابی میزان  عملکرد با شاخص های بهره وری .

-  انجام کلیه اقدامات مرتبط با  تهیه، تنظیم و تکمیل فرمهای آماری لوایح بودجه و  بودجه تفصیلی.

- انجام کلیه اقدامات مرتبط با  تهیه، تنظیم و تکمیل فرمهای آماری مراجع ذیربط.

 - تفکیک و بایگانی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با اطلاعات آماری از عملکرد حوزه های مختلف .

 - انجام کلیه اقدامات لازم به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی اعتبارات با جمع آوری مستمرو صحیح از  منابع اعتباری مختلف .

-  انجام کلیه اقدامات لازم به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی طرحها ی تامین فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و سایر  فضاهای ملکی.

-  انجام کلیه اقدامات مرتبط با  تهیه، تنظیم و تکمیل فرمهای لوایح بودجه و  بودجه تفصیلی.

-  انجام کلیه اقدامات مرتبط با  تهیه، تنظیم و مبادله موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای .

-  انجام کلیه اقدامات مرتبط با توزیع تخصیص اعتبارات در منابع اعتباری مختلف .

-  تهیه و تنظیم گزارشات اطلاعات آماری و جداول مقایسه ای اعتبارات در زمانبندی مشخص در منابع اعتباری مختلف .

-  مطالعه ،بررسی، تجزیه و تحلیل عملکرد اعتبارات در منابع اعتباری مختلف به منظور ارزیابی میزان  عملکرد با اهداف بودجه .

-  تفکیک و بایگانی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با منابع اعتباری مختلف و موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای .

      


کارشناس واحد برنامه ریزی و بودجه

تلفن تماس

عبدالحسین انصاری

31222422

 

 

                  

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.