صفحه اصلی > آموزش > تقویم و برنامه آموزشی 
تقویم و برنامه آموزشی

تقویم و برنامه های آموزشی دانشگاه خلیج فارس

 

نیمسال اول 1396
تقویم آموزشی دانلود

برنامه آموزشی نیمسال اول1396 دانشکده مهندسی     

دانلود
برنامه آموزشی نیمسال اول 1396 دانشکده ادبیات دانلود
   
 ترم تابستان 1396
تقویم آموزشی ترم تابستان دانلود
   
نیمسال دوم 1395
تقویم آموزشی دانلود

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.